با خرید خانه در ترکیه صاحب اقامت ترکیه شوید.

با خرید خانه در ترکیه در مرحله اول با ارائه مدارک لازم میتوانید اقامت یک ساله درخواست کنید.و در سال‌های بعد به تمدید اقامت خود بپردازید.طبق آخرین تغییرات در قانون اقامت، وزارت کشور ترکیه به شهروندان ایرانی هم اجازهٔ اقامت دراز مدت داد. بعداز خرید خانه یا آپارتمان با ارایه مدارک و طی‌ مراحل قانونی میتوان صاحب اقامت ترکیه شد . لازم به ذکر است که این اقامت شامل اجازه کار نمیشود . اجازه کار در ترکیه شرایط و مراحل خاص خود را دارا میباشد.

1

جستجوی ملک